ทำความเข้าใจกับ ความชื้นสัมพัทธ์และเครื่องวัดความชื้น

ความชื้นคือปริมาณของไอน้ำที่อยู่ในอากาศ

ความชื้นสัมพัทธ์” เป็นอัตราส่วนของไอน้ำอยู่ในปริมาณที่กำหนดของอากาศที่อุณหภูมิที่กำหนดให้ไอน้ำในอากาศมากที่สุดสามารถถือแสดงเป็นร้อยละ

ดังนั้น 40% ความชื้นสัมพัทธ์ 40% หมายถึงความอิ่มตัวของอากาศ

ความชื้นเกี่ยวข้องกับความสะดวกสบายของคุณอย่างไร?

ไม่ว่าเราจะรู้สึกอบอุ่นหรือเย็นจะถูกกำหนด (ท่ามกลางปัจจัยอื่น ๆ ) โดยอัตราที่ความชื้นทีระเหยจากร่างกายของเรา ในวันฤดูร้อนชื้นที่เรารู้สึก “อึดอัด” เนื่องจากมีความชื้นมากในอากาศที่ระเหยจากผิวของเราจะเกิดขึ้นช้ามาก เมื่ออากาศเป็น “แห้ง” การระเหยอย่างรวดเร็วมากขึ้นและเรารู้สึกเย็น

เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์
Advertisements

เครื่องมือวัดความชื้นในอากาศ

เครื่องมือวัดความชื้นในอากาศ เราเรียกว่า ไฮโกรมิเตอร์( Hygrometer) มีหลายชนิด เช่น

ความชื้นสัมพัทธ์
ความชื้นสัมพัทธ์

ไฮโกรมิเตอร์แบบกระเปาะเปียกและกระเปาะแห้ง ไฮโกรมิเตอร์ชนิดเส้นผมเป็นต้น ( โดยนิยมวัดเป็นค่าความชื้นสัมพันธ์)
ไฮโกรมิเตอร์แบบกระเปาะเปียกและกระเปาะแห้ง ( Wet and Dry hygrometer) อาศัยหลักการว่า การระเหยของน้ำจะดูดความร้อนไปด้วย และการระเหยของน้ำจะได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความชื้นในอากาศขณะนั้น เครื่องมือประกอบด้วยเทอร์มอมิเตอร์ 2 อัน ให้กระเปาะของอันหนึ่งหุ้มด้วยผ้าและปลายผ้าจุ่มอยู่ในแก้วใส่น้ำเพื่อให้ผ้าเปียกอยู่ตลอดเวลา เทอร์มอมิเตอร์อันเปียกจะเย็นกว่าเทอร์มอมิเตอร์อันแห้ง ค่าผลต่างของอุณหภูมิของเทอร์มอมิเตอร์ทั้งสองสามารถนำไปเปรียบเทียบอ่านค่าความชื้นสัมพัทธ์จากตารางได้
หมายเหตุ : ถ้าผลต่างของอุณหภูมิจากเทอร์มอมิเตอร์กระเปาะเปียกและกระเปาะแห้งมีมากขึน แสดงว่าค่าความชื้นสัมพันธ์น้อยลง
ไฮโกรมิเตอร์แบบเส้นผม ( Hair hygrometer) เป็นแบบง่ายๆโดยใช้เส้นผมที่ฟอกไขมันออกหมดแล้วยึดติดกับเข็มชี้สเกล เส้นผมจะยึดออกเออากาศขึ้นมากหรือหดตัวเมื่ออากาศขึ้นน้อย จะทำให้เข็มชื้สเกลชี้เลื่อนไป
ไฮโกรกราฟ (Hygrograph) คือ ไฮโกรมิเตอร์แบบเส้นผมที่แสดงค่าความชื้นสัมพันธ์ของอากาศเป็นกราฟบนกระดาษที่ติดไว้
จุดน้ำค้าง (Dew Point) คือ อุณหภูมิที่ลดต่ำลงจนถึงระดับวิกฤตที่ไอน้ำในอากาศควบแน่นเป็นละอองน้ำ